Sarah HN3978, 2015, bone china, 17 x 16.5 x 21cm. Photo by Chris Park.